Online плаќање

Дали одлучивте осигурувањето да го платите online? Плаќањето премија никогаш не било побрзо! Со само неколку чекори, платете ја ратата онлајн и уживајте во сигурноста што ја обезбедуваме.

Ве молиме да го внесете број на полисата или понудата
Ве молиме наведете име и презиме на лицето за кого се уплаќа премија за осигурување
EUR
Среден курс: 61,5479 ден.
MKD

Напомена: Преку оваа апликација можете да извршите уплата на премија за осигурување исклучиво во денари (МКД), за полиси кои се договорени во ЕУР веб апликацијата врши конверзија на ЕУР во МКД по среден курс на НБРСМ на денот на уплата.

Сте избрале

Уплата
УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, ЕМБС: 6712339, ЕДБ: 4080011522414
Адреса: бул. Илинден бр. 1, 1000 Скопје
Име и презиме:
Број на полиса:
Опис:
Е-Пошта:
Телефон:
Осигурување:

Вкупно за уплата: - МКД
Се согласувам и потврдувам дека доброволно ги внесов и ги направив достапни на Осигурувачот, и се согласувам дека осигурувачот истите податоци во согласност со важечките законски прописи ги обработува , истите може да ги проследи до надлежните органи и лицата до кои Осигурувачот е законски должен или има прибавено согласност за доставување на тие податоци, како и на трети лица со цел давање на услуги поврзни со предметниот договор за осигурување.

Плаќањето е неуспешно!

Уплата
УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, ЕМБС: 6712339, ЕДБ: 4080011522414
Адреса: бул. Илинден бр. 1, 1000 Скопје
Име и презиме:
Број на полиса:
Опис:
Е-Пошта:
Телефон:
Осигурување:

Вкупнo: - МКД
Број на трансакција: